De school

Wij bieden aan leerlingen (4- 20 jaar) met een functionele beperking, onderwijs, zorg en begeleiding op maat. Wij ondersteunen de leerlingen bij hun persoonlijke ontplooiing en  participatie in de samenleving. Dit doen wij samen met de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen en onze belangrijke partners in onderwijs, zorg en arbeid.

Onze overtuiging

Talentontwikkeling

Onze school verzorgt eigentijds en goed onderwijs dat past bij de brede leer- en ontwikkelingsvraag van het kind of de jongere. De talentontwikkeling en eigenaarschap van iedere leerling staat hierbij centraal. Om onze leerlingen voor te bereiden op actief en volwaardig burgerschap en verantwoord functioneren, schenken wij naast basisvaardigheden ook veel aandacht aan sociale en culturele ontwikkeling.

Gekwalificeerde en gepassioneerde medewerkers

Bij onze professionele medewerkers staat talentontwikkeling en eigenaarschap centraal. Ze werken structureel samen binnen de verschillende afdelingen van de school. De leerkracht stemt zijn rol in het onderwijsproces af op de behoefte van de leerling: instruerend, begeleidend, coachend.

Partners

Ouders/verzorgers en school werken, ieder vanuit de eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid, als partners samen aan de brede ontwikkeling van het kind. Om voor onze leerlingen Passend Onderwijs te kunnen bieden maken we gebruik van de deskundigheid en specialismen van onze partners in onderwijs, zorg en arbeid.

Digitaal onderwijs en Netwerkleren

Digitaal onderwijs zorgt voor verrijking en ondersteuning. Wij benutten alle mogelijkheden om samen te leren en kennis te vergroten. Netwerkleren is een krachtige impuls voor talentontwikkeling. Leerlingen en medewerkers verbinden de wereld ‘binnen’ structureel met de wereld ‘buiten’. Uiteraard besteden we hierbij veel aandacht aan de bijbehorende ethische waarden en mediawijsheid.

Onze missie

“Mytylschool Eindhoven, STERK in BEWEGING”

Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om onze leerlingen, samen met ouders/verzorgers en partners in onderwijs, zorg en arbeid, voor te bereiden op een voor hen zinvolle plek in de maatschappij. We hanteren hierbij de uitgangspunten kracht, verbinding en perspectief.

Speciaal Onderwijs (SO)

Speciaal onderwijs (SO)

De speciaal onderwijsafdeling (SO) van de Mytylschool Eindhoven, biedt onderwijs aan leerlingen met een motorische/medische problematiek en een laag gemiddelde of hogere begaafdheid. Het is een specialisme geworden waardoor we het verschil maken met het reguliere onderwijs. We bieden onderwijs in drie stromen, te weten, de stroom diplomagericht, arbeid en dagbesteding.

Werkwijze

Wij bieden een onderwijsprogramma dat optimaal  is toegesneden op de mogelijkheden van uw kind.  We streven er naar het kind te helpen zijn/haar maximale potentie van het kind te benutten.  Een kenmerk van deze werkwijze is dat we de lat, haalbaar maar hoog leggen. Voor elk kind spreken we elk jaar een verwachting uit van wat de leerling over een jaar vermoedelijk zal kunnen halen, uitgangspunt daarbij  is het ontwikkelingsperspectief van het kind.


Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs wordt geboden aan leerlingen van 4 tot 6 jaar. De kleuterperiode wordt gezien als een ontwikkelings- en observatieperiode om de leerlingen daarna in de best passende leerlijn in te laten stromen.

Opbrengstgericht werken

In de klassen wordt groepsonderwijs aangeboden en worden lessen zodanig samengesteld dat minstens 75 procent van de klas de verwachte leerresultaten vermoedelijk zal halen. Het onderwijsprogramma ( basisarrangement) wordt daarop afgestemd. We werken ‘opbrengstgericht om het beste uit elk kind te krijgen. Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst mogelijke leerwinst. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten. We vertalen de doelen op groepsniveau en vertalen dit naar een groepsplan. Op deze manier hanteren we de verschillen binnen de groep en doen we recht aan de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind. 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso) van Mytylschool Eindhoven, biedt onderwijs aan leerlingen met een motorische/medische problematiek en een laag gemiddelde of hogere begaafdheid. De afdeling vso is bestemd voor leerlingen in de leeftijd 12-20 jaar die aangewezen zijn op extra ondersteuning. Voor leerlingen in het vso is het uitstroomprofiel richtinggevend. 

 

Uitstroomprofiel dagebesteding

Het uitstroomprofiel dagbesteding (dagebestedings gerichte leerweg - dgl) is er voor leerlingen met een licht verstandelijk beperking in samenhang met motorische en/of medische aandoening. Deze leerlingen hebben de functionele mogelijkheden voor uitstroom naar een taak- of activiteitsgerichte of arbeidsmatige dagbesteding. 

Aanbod

Het onderwijs dat wij bieden is gericht op het praktisch toepassen van opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. Wij geven hieraan vorm door te werken met haalbare maar uitdagende doelen in een betekenisvolle leeromgeving. Waar mogelijk stimuleren we optimale zelfstandigheid. Naarmate de leerling ouder wordt, vindt er een stapsgewijze verschuiving plaats van meer theoretisch naar een meer praktijkgericht aanbod. 

We werken met onze leerlingen aan een cognitief aanbod, zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfinzicht en arbeidsvaardigheden. Het einddoel is de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. 

Uitstroomprofiel arbeid

De toeleiding naar arbeid (praktijkgerichte leerweg - pgl) is voor de leerlingen die functionele mogelijkheden hebben voor de uitstroom naar (betaalde of begeleide) arbeid. 

Aanbod

De leerstroom is gericht op de volgende sectoren: 

 • Administratie
 • Wonen
 • Groen
 • Arbeid
 • Techniek
 • Vrijetijdsbesteding

Om leerlingen voor te bereiden op werken in onze maatschappij vindt er een stapsgewijze verschuiving plaats van meer theoretisch naar een meer praktijkgericht aanbod. Het aantal praktijkuren neemt toe om zo een realistisch beeld te krijgen van de mogelijkheden en om een goede overgang naar (betaalde) arbeid te bewerkstelligen.   

De opbouw van deze praktijkervaring ziet er als volgt uit:  

1. Oriëntatiefase (leerjaar 1 en 2): Sectorlessen met daarin algemene oriëntering op arbeid en beroep.  

2. Voorbereidende fase (leerjaar 3 en 4):  

2.1. Oriëntatie/snuffelstages  

2.2 Werkplek leren ten bate van het opdoen van werkervaring  

2.3 Werkzaamheden bij route040 (https://route040.nl van SSOE waar we leerlingen in kleine stappen voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt. 

3.Toeleidende fase (leerjaar 5 en 6): De leerlingen gaan (indien mogelijk) 3 dagen per week naar een externe stage en of naar route040 en worden daarbij begeleid door hun mentorleerkracht en de uitstroomcoördinator van school. De terugkomdagen op school staan in het teken van het bijhouden en/of vergroten van vaardigheden en zelfstandigheid.  

Adres route040
Dillenburgstraat 3

5652 AM  EINDHOVEN
088 214 01 03 
info@route040.nl

Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs  

Leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs krijgen onderwijs op voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) niveau. Deze leerlingen hebben de functionele mogelijkheden voor uitstroom naar een mbo opleiding. 

Aanbod 

Onderwijs op vmbo-niveau wordt gegeven op de leerwegen:  

 • Basisberoepsgerichte leerweg (bbl) gericht op mbo niveau 1-2  

 • Theoretische leerweg (tl) gericht op mbo niveau 3-4  

Voor certificering en diplomering worden de theoretische vakken afgerond middels staatsexamens. Voor de basisberoepsgerichte leerweg zal er geen volledig vmbo-bbl diploma behaald worden, maar zal er naast de staatsexamens voor de kernvakken een loopbaandossier worden opgebouwd.

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) volgen de leerlingen een transitietraject, waarin met regelmaat de wensen en mogelijkheden van de leerlingen richting de uitstroom besproken worden. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan de zelfredzaamheid, het zelfinzicht en de benodigde arbeidsvaardigheden.  

Doel 

In het vso is het onderwijsprogramma gericht op deelname aan de maatschappij. Dit kan zijn door doorstroming naar dagbesteding, deelname aan het arbeidsproces of door een vervolgopleiding te gaan volgen. Leerlingen worden begeleid en gecoacht in het leren nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst. Het aanbod binnen het vso is gericht op het bereiken van een maximale zelfstandigheid passend bij de mogelijkheden van de leerling.  

In het basisaanbod van de leerroute dagbesteding (dgl) stellen wij ons als doel leerlingen uit te laten stromen naar een arbeidsmatige dagbesteding (CED niveau 9). Voor leerlingen die een intensief aanbod krijgen is het doel toe te werken naar een uitstroom naar een taak- of activiteitgerichte dagbesteding (CED niveau 6). Voor leerlingen die een verdiept aanbod krijgen is het doel toewerken naar uitstroom naar beschut werk. 

In het basisaanbod van de  leerroute arbeid (pgl) stellen wij ons als doel om leerlingen uit te laten stromen naar arbeid in een regulier bedrijf, zonder of met certificaten en begeleiding (CED niveau 12). Voor leerlingen die een intensief aanbod krijgen is het doel toe te werken naar uit te laten stromen naar beschut werk (CED niveau 9). Voor leerlingen die een verdiept aanbod krijgen is het doel toewerken naar een uitstroom naar arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkende certificaten of de entreeopleiding (CED niveau 14).   

In het basisaanbod van de leerroute vervolgonderwijs stellen wij ons als doel om leerlingen gediplomeerd uit te laten stromen naar mbo niveau 2, mbo niveau 3, mbo niveau 4 of havo. 

 

 Jongeren in beeld – nauwe samenwerking van scholen en gemeente  

De scholen en gemeentes in de regio werken nauw samen om leerlingen te volgen wanneer zij overstappen naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Zo houden we hen in beeld. Samen zorgen we ervoor dat zij op de goede plek komen en/of blijven.  

Wat betekent dat voor onze leerlingen?  

 • Vanaf 16 jaar neemt de school hun gegevens automatisch op in een digitaal volgsysteem. Dit systeem heet Intergrip. Dit is een afgesproken regionaal hulpmiddel voor het in beeld houden van onze leerlingen. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst gesloten tussen Intergrip en de school. 

 • Het volgsysteem bestaat uit twee delen:  In het eerste deel staat alleen of een leerling gaat uitstromen naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Ook houden we bij wat de vervolgstappen zijn. In het tweede deel zetten we extra persoonlijke informatie, bijvoorbeeld waar een leerling goed in is, waar de leerling hulp bij nodig heeft en andere bijzonderheden. Voor dit deel moet de leerling toestemming geven.  

 • Leerling gegevens zijn alleen in te zien voor mensen die direct betrokken zijn bij hun loopbaan, zoals school, gemeente of iemand die hen naar werk begeleidt.  

 • Binnen de regio volgen we hen tot maximaal 23 jaar.

In het schooljaar dat een leerling naar verwachting uitstroomt krijg hij/zij meer informatie over dit volgsysteem. Wanneer er eerder vragen zijn hierover, dan is het mogelijk hiervoor contact op te nemen met de teamleider van het vso. 

 

Partners

Maatzorg Brabant

 
De behoefte aan (onderwijs) ondersteuning en zorg van individuele leerlingen is leidend voor de afspraken die gemaakt worden met ouders, de school en de maataanbieder waarmee de school samenwerkt. 
Mytylschool Eindhoven heeft hiervoor samenwerkingsafspraken gemaakt met ZZP'ers die zich verenigd aan de school verbonden hebben in coörperatie 'Maatzorg Brabant'. Zij werken intensief samen met de collega's verbonden aan onze school. 
Wij verwachten dat, indien uw zoon of dochter meer dan leeftijdadequate zorg nodig heeft, u PGB aanvraagt zodat deze op school geregeld kan worden. Een deel van deze middelen zijn hier ook daadwerkelijk voor bedoeld. 
Klik voor meer informatie ook eens op het logo van Maatzorg Brabant. 
 
 
 

Zwemschool het Zwemmertje

In het zwembad van de Mytylschool Eindhoven is buiten lestijd zwemschool ‘Het zwemmertje’ actief. De zwemschool biedt aangepaste zwemlessen aan.

Samenwerkingsverbanden PO en VO

Kijk voor informatie op: https://swv.passendonderwijs.nl

SWZ

Ieder kind heeft zorg en aandacht nodig om op te groeien en zich te ontwikkelen. Kinderen met een handicap kunnen daarnaast extra ondersteuning en aandacht nodig hebben. Het grootste deel van die zorg ligt bij de ouders. Voor ouders die daarbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken is het goed om te weten dat er een deskundige en betrokken organisatie is om de zorg te delen. SWZ biedt Buitenschoolse opvang (BSO) aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 4-20 jaar. Kinderen en jongeren krijgen tijdens de BSO zorg, ondersteuning en activiteiten aangeboden. Dit gebeurt in een omgeving met andere kinderen waardoor er contact is met leeftijdsgenootjes. Daarnaast biedt SWZ ook vakantie - / studiedag opvang voor de kinderen van de Mytylschool. Voor meer informatie kunt u bellen naar telnr. 06- 36316795 . Maar u mag ook altijd bij ons een kijkje komen nemen, wij zitten in de rode klas bij de onderbouw. 

Libra Revalidatie & Audiologie

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen bij Libra R&A terecht. Het belangrijkste doel van Libra R&A is om een naadloos aaneengesloten zorgcircuit te bieden aan mensen met een lichamelijke beperking én om die zorg vervolgens ook te kunnen garanderen.

De locaties voor revalidatie zijn in Eindhoven (Blixembosch) en Tilburg (Leijpark) en Weert. Locaties voor Audiologie bevinden zich in Breda, Eindhoven, Tilburg en Uden.

Kijk voor meer informatie over Libra Revalidatie & Audiologie op www.libranet.nl

Samen voor Eindhoven

Mytylschool Eindhoven is Partner van Samen voor Eindhoven en draagt hiermee Eindhoven en de stichting een warm hart toe. Samen voor Eindhoven werkt aan een beweging die de samenleving hechter en beter maakt. Wij dragen graag én bewust ons steentje bij. Door bijvoorbeeld kennis beschikbaar te stellen, de handen uit de mouwen te steken voor het goede doel.  Samen gáán we voor een hechtere samenleving. Het werkt!

Documenten

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023

Downloaden

Inspectierapporten

Link naar de meest actuele inspectierapporten

Link openen